Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4523 b7a7
Reposted fromfelicka felicka viakropki kropki

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viazEveR zEveR
Moscow metro stations
Reposted fromRussia Russia
0092 e090 500
Reposted frompouler pouler viawishyouwerehere wishyouwerehere
4892 ac09
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromthealex thealex viauoun uoun
Tylko ci, którzy karmią się zapożyczonymi słowami, wierzą, iż posiedli dar słowa. Człowiek wrażliwy wie, że to, co najbardziej wewnętrzne, co najbardziej istotne, nie da się wyrazić. Większa część tego, co dzieje się w nas - a często jest to część najlepsza - pozostaje naszą własną tajemnicą; musimy sami z tym się zmagać. Żaden język nie wyrazi poruszenia naszych serc, gdy patrzymy na niebo usiane gwiazdami. Niegasnącym zdumieniem poraża nas nie to, co pojmujemy i potrafimy wyjaśnić, lecz to, co leży w naszym zasięgu, jednak poza naszym pojmowaniem; nie ilościowy aspekt natury, tylko coś jakościowego; nie to, co niedostępne nam w czasie i przestrzeni, tylko prawdziwy sens, źródło i cel bytu, inaczej mówiąc - "to, co niewysłowione".
— Abraham J. Heschel
Reposted fromhydeaway hydeaway viauoun uoun
Reposted fromuhuh uhuh
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Jestem ujmującą osobą, jeśli tylko zdołasz się przebić przez siedemnaście warstw mojego cynizmu.
bo jeśli nie ma się już do kogo iść, jeśli iść już nie ma dokąd- to koniec
— Zbrodnia i Kara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl